ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಯೋಗ ಒಲವು

ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಚುನಾವಣಾ ವಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಯೋಗವು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೊದನೆ…